Доступ до інформації за інформаційним запитом

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                           

УКРАЇНА

САРАТСЬКА РАЙОННА РАДА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 

Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації в виконавчому апараті Саратської районної ради Одеської області»

 

зі змінами від 12 листопада 2013 року № 52

 

 

Відповідно до пунктів 1, 2 статті 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», з метою забезпечення права громадян на доступ до публічної інформації, яка знаходиться у володінні районної ради:

 

1. Встановити, що відповідно до статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» з урахуванням повноважень Саратської районної ради Одеської області (далі – районна рада) вона є розпорядником публічної інформації стосовно:

- інформації, що була отримана або створена у процесі реалізації районною радою, її виконавчим апаратом повноважень, передбачених законодавчими актами, та яка знаходиться у володінні районної ради;

- інформації, що була отримана або створена виконавчим апаратом районної ради у процесі забезпечення діяльності районної ради та її виконавчого апарату та яка знаходиться у володінні районної ради.

Районна рада не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

- адресованими безпосередньо до депутатів районної ради, посадових осіб районної ради;

- стосовно інформації інших органів влади Саратського району та Одеської області;

- стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

2. Визначити керуючого справами районної ради (Тодорова М.І..) відповідальним за організацію у встановленому порядку доступу до публічної інформації, яка знаходиться у володінні районної ради, у тому числі, створення системи обліку публічної інформації, реєстрацію запитів на інформацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію, відправлення кореспонденції запитувачам інформації, надання консультацій під час оформлення запиту.

3. Визначити відповідальними за опрацювання запитів та підготовку матеріалів запитувачам інформації відповідних посадових осіб виконавчого апарату районної ради, у володінні яких знаходиться запитувана інформація.

4. Керуючому справами районної ради (Тодорову М.І.) визначити спеціальне місце для роботи запитувачів із документами чи їх копіями.

5. Постійній комісії районної ради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування та захисту прав людини (Саламаха В.І.) підготувати пропозиції щодо внесення в установленому порядку змін до Регламенту Саратської районної ради Одеської області VI скликання, затвердженого рішенням районної ради від 14 грудня 2010 року № 9-VI з урахуванням Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

6.Затвердити Порядок складання, подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Саратська районна рада Одеської області, а також оскарження рішень, дій чи бездіяльності Саратської районної ради Одеської області як розпорядника інформації, згідно з додатком 1 до даного розпорядження.

7. Затвердити перелік відомостей, що становлять службову інформацію, яка знаходиться у володінні Саратської районної ради Одеської області , згідно з додатком 2 до даного розпорядження

8. Керуючому справами районної ради (Тодорову М.І.) забезпечувати координацію робіт з інформаційного наповнення та супроводження веб-сайту районної ради та інформаційного стенду районної ради з урахуванням вимог, передбачених статтею 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

9. Призначити радника голови районної ради (Сиротенко Л.І.) відповідальною особою за оприлюднення інформації на веб-сайті районної ради.

10. Дане розпорядження опублікувати в газеті „Советская новь”.

11. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова районної ради                                                        В.С. Чемерис

 

 

19 вересня 2011 року

 

№ 47 – РР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до розпорядження

районної ради

від 19 вересня 2011 року

№ 47 -РР

 

ПОРЯДОК

складання, подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Саратська районна рада Одеської області, а також оскарження рішень, дій чи бездіяльності Саратської районної ради Одеської області як розпорядника інформації

 

1. Загальні положення

 

1.1. Порядок складання, подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Саратська районна рада Одеської області, а також оскарження рішень, дій чи бездіяльності Саратської районної ради Одеської області як розпорядника інформації (далі – Порядок) розроблений відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

1.3. Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону є Саратська районна рада Одеської області (далі – районна рада)..

1.4. Доступ до публічної інформації районної ради забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

1.5. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

1.6. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України "Про звернення громадян".

 

II. Складання та подання запитів на публічну інформацію

 

2.1. Запит на отримання публічної інформації подається районній раді в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.

2.2. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.

2.3. Для подання запиту на інформацію поштою необхідно направити лист на адресу: 68200 смт. Сарата , вул. Леніна, 84, Саратська района рада Одеської області.

 

В районній раді запити також приймають:

телефоном за номером: (04848) 2-12-94

факсом за номером: (04848) 2-12-94

електронноюпоштою: saratarada@ukr.net

2.4. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається у довільній формі.

2.5. Запит на інформацію повинен містити:

- прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу          електронної пошти, номер засобу зв'язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

-   підпис і дату за умови подання письмового запиту.

2.6. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати форму для подання запиту на отримання публічної інформації (далі - форма запиту), згідно додатку до даного Порядку.

2.7. Форма запиту розміщується на офіційному веб-сайті районної ради та на інформаційному стенді в районній раді.

2.8. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до керуючого справами районної ради, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є районна рада.

2.9. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює посадова особа районної ради, відповідальна за ведення діловодства та звернень громадян, із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону, та надає копію запиту особі, яка його подала.

2.10. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток реєстраційного штампу районної ради із зазначенням дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

2.11. Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

2.12. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, районна рада може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку районнарада повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

2.13. Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається районною радою в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

2.14. У разі коли районна рада відповідно до компетенції, визначеної чинним законодавством, не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або наявні інші підстави, зазначені у частині першій статті 22 Закону, запитувачу у письмовій формі надається відмова в задоволенні запиту на інформацію, із зазначенням мотивів відмови та порядку оскарження прийнятого рішення.

2.15. Якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені законом строки у зв'язку з настанням обставин непереборної сили, районна рада має право відстрочити її надання. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

 

 

 

ІІІ. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності районної ради, як розпорядника інформації

 

3.1. Особи, які вважають, що їх права та законні інтереси порушені при розгляді районною радою інформаційних запитів, мають право звернутись до голови районної ради або до суду та оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання розпорядником обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації";

7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядника інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

3.2. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

 

 

Заступник голови районної ради                                                            О.О.Фабрикатор

 

 

 

 

 

 

Додаток

до Порядку складання, подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Саратська районна рада Одеської області, а також оскарження рішень, дій чи бездіяльності Саратської районної ради Одеської області як розпорядника інформації

 

 

Форма запиту для отримання публічної інформації

 

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації"

 

Розпорядникінформації

Саратська районна рада Одеської області

(68200, с.м.т. Сарата, вул. Леніна, 84)

Кому

Саратська районна рада Одеської області

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

або

назва об’єднання громадян

або

назва юридичної особи

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого потрібен доступ

або

загальний опис інформації, до якої потрібен доступ

 

Прошу надати відповідь:

(обраний варіант підкреслити)

 

поштою

зазначити адресу

факсом

зазначити номер факсу

електронною поштою

зазначити Е-mail

особисто

 

Контактний телефон

зазначити номер телефону

Дата запиту

 

 

____підпис_____________

Зареєстровано

Реєстраційний номер _____________________________________

дата реєстрації           _____________________________________

 

Відмітка про виконання ________________________________________________________

 

 

Заступник голови районної ради                                                           О.О. Фабрикатор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до розпорядження голови

районної ради

від 19 вересня 2011 року

№ 47-РР

 

 

 

 

Перелік

відомостей, що становлять службову інформацію,

яка знаходиться у володінні Саратської районної ради Одеської області

 

1. Інформація, що міститься в документах Саратської районної ради Одеської області, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, зокрема інформація, що міститься в заявах, резолюціях, протоколах внутрівідомчих засідань, актах службового характеру тощо.

2. Доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності або здійсненням контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

 

 

 

 

 

Заступник голови районної ради                                                           О.О.Фабрикатор

 

                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                 

Поділитись

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Онлайн трансляціяКалендар новин

<< < Лютий 2021 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28